Skip to content
Menu

Op hemelvaartsdag (26-5) en tweede pinsterdag (6-6) zijn we geopend van 10:00 tot 16:00 uur.

Algemene voorwaarden & vakanties

Algemene Voorwaarden

Cursusduur

 • Het cursusjaar loopt steeds van augustus/september t/m juni/ juli (afhankelijk van de schoolvakantie).
 • De Muziekschool houdt rekening met erkende feestdagen en met de vakanties van het basis- en voortgezet onderwijs. De Muziekschool van de Cultuurschuur behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken ingeval de vakantieperioden van het basis- en voortgezet onderwijs niet in dezelfde periode vallen.
 • Een lesjaar voor individuele lessen bestaat uit 38 lessen van 30 minuten. Dit jaar zijn er 41 lesweken beschikbaar en zullen er uiteindelijk 38 lessen gegeven worden in overleg met de docent.
 • De lesduur van de groepslessen wordt steeds aangegeven bij de beschrijving van deze lessen.

Lesweken 2021 – 2022:

2021: week: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

2022: week: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Vakanties en vrije dagen seizoen 2021-2022

 • Week 42: Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
 • Week 51, 52 en Week 1: Kerstvakantie: vrijdag 24 december t/m zondag 9 januari 2022
 • Week 8: Voorjaarsvakantie: maandag 21 februari t/m zondag 27 februari 2022
 • Week 15: Goede Vrijdag 15 april 2022
 • Week 16: 2e Paasdag maandag 18 april 2022
 • Week 17 en 18: Meivakantie: maandag 25 april t/m 8 mei 2022
 • Week 21: Hemelvaart: 26 mei 2022
 • Week 23: 2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022
 • Week 29 t/m 34: Zomervakantie: maandag 18 juli t/m zondag 28 augustus 2022

Afwezigheid

 • Als u een les niet kunt bijwonen dan dient u uw afwezigheid door te geven aan de docent.
 • Bij afwezigheid van de cursist blijft lesgeld verschuldigd.
 • Bij afwezigheid van de docent zal voor vervanging worden gezorgd. Mocht niet tijdig een vervanger beschikbaar zijn, dan worden de lessen i.o.m. de docent op een later moment ingehaald.

Persoonlijke gegevens

 • Als uw persoonlijke gegevens (zoals adres, mailadres, telefoonnummer) wijzigen dan dienen deze doorgegeven te worden aan de Muziekschool.
 • Bij aanvang van de lessen zal de docent zijn/haar telefoonnummer aan de leerling verstrekken

Betaling

Verschuldigd lesgeld wordt steeds maandelijks vóóraf automatisch geïncasseerd. Hiertoe dient een machtiging afgegeven te worden.

Voor groepslessen geldt betaling inééns vóóraf van het gehele bedrag. Ook hierbij geldt dat automatisch geïncasseerd wordt.

Beëindigen van de lesovereenkomst

 • Het opzeggen van de lesovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. Mailen naar: muziekschooldecultuurschuur@gmail.com
 • De opzegtermijn is 1 kalendermaand en gaat in op de eerste dag na de maand waarin de schriftelijke opzegging is ontvangen door de Muziekschool. Tijdens de opzegtermijn blijft de cursist lesgeld verschuldigd en heeft deze recht op les tot datum van opzegging
 • Opzeggingen aan het eind van het les seizoen dienen uiterlijk 31 mei schriftelijk opgezegd te worden.

Overige bepalingen

De Muziekschool

 • behoudt zich het recht voor om de cursusgelden en les duur te wijzigen aan het begin van een nieuw cursusjaar.
 • behoudt zich het recht voor om aan de cursist een andere docent toe te wijzen.
 • stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van goederen van cursisten alsmede letsel van personen in welke vorm dan ook.