Menu

Vanaf 31 mei zijn we weer dagelijks geopend van 8 tot 8. In het weekend van 10 tot 4.

Algemene voorwaarden & vakanties

Algemene Voorwaarden

Cursusduur

 • Het cursusjaar loopt steeds van september t/m juni/ juli (afhankelijk van de schoolvakantie).
 • De Muziekschool houdt rekening met erkende feestdagen en met de vakanties van het basis- en voortgezet onderwijs. De Muziekschool van de Cultuurschuur behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken ingeval de vakantieperioden van het basis- en voortgezet onderwijs niet in dezelfde periode vallen.
 • Een lesjaar voor individuele lessen bestaat uit 38 lessen van 30 minuten. Dit jaar zijn er 40 lesweken beschikbaar en zullen er uiteindelijk 38 lessen gegeven worden in overleg met de docent.
 • De lesduur van de groepslessen wordt steeds aangegeven bij de beschrijving van deze lessen.

Lesweken 2020 -2021:

2020: week 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

2021: week 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Vakanties en vrije dagen seizoen 2020-2021

 • Week 42: Herfstvakantie: 10 oktober t/m 18 oktober 2020
 • Week 52 en 53: Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari 2021
 • Week 8: Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
 • Week 13: Goede Vrijdag 2 april 2021
 • Week 14: 2e Paasdag maandag 5 april 2021
 • Week 17: Meivakantie: 24 april t/m 9 mei 2021
 • Week 19: Hemelvaart: 13 mei 2020
 • Week 21: 2e Pinksterdag maandag 24 mei 2021
 • Week 28 t/m 33: Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021

Afwezigheid

 • Als u een les niet kunt bijwonen dan dient u uw afwezigheid door te geven aan de docent.
 • Bij afwezigheid van de cursist blijft lesgeld verschuldigd.
 • Bij afwezigheid van de docent zal voor vervanging worden gezorgd. Mocht niet tijdig een vervanger beschikbaar zijn, dan worden de lessen i.o.m. de docent op een later moment ingehaald.

Persoonlijke gegevens

 • Als uw persoonlijke gegevens (zoals adres, mailadres, telefoonnummer) wijzigen dan dienen deze doorgegeven te worden aan de Muziekschool.
 • Bij aanvang van de lessen zal de docent zijn/haar telefoonnummer aan de leerling verstrekken

Betaling

Verschuldigd lesgeld wordt steeds maandelijks vóóraf automatisch geïncasseerd. Hiertoe dient een machtiging afgegeven te worden.

Voor groepslessen geldt betaling inééns vóóraf van het gehele bedrag. Ook hierbij geldt dat automatisch geïncasseerd wordt.

Beëindigen van de lesovereenkomst

 • Het opzeggen van de lesovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. Mailen naar: muziekschooldecultuurschuur@gmail.com
 • De opzegtermijn is 1 kalendermaand en gaat in op de eerste dag na de maand waarin de schriftelijke opzegging is ontvangen door de Muziekschool. Tijdens de opzegtermijn blijft de cursist lesgeld verschuldigd en heeft deze recht op les tot datum van opzegging
 • Opzeggingen aan het eind van het les seizoen dienen uiterlijk 31 mei schriftelijk opgezegd te worden.

Overige bepalingen

De Muziekschool

 • behoudt zich het recht voor om de cursusgelden en les duur te wijzigen aan het begin van een nieuw cursusjaar.
 • behoudt zich het recht voor om aan de cursist een andere docent toe te wijzen.
 • stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van goederen van cursisten alsmede letsel van personen in welke vorm dan ook.