Skip to content
Menu

Privacy beleid

page1image2095684624

Privacy beleid

De Cultuurschuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Cultuurschuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • –  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • –  Verwerking van uw persoonsgegevens beperken  tot slechts  die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • –  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • –  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • –  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • –  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.De Cultuurschuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van zakelijke relaties, te weten huurders, klanten, leveranciers

Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden door de Cultuurschuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–  Administratieve doelen;

–  Communicatie doelen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de overeengekomen contracten, opdrachten of andere afspraken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Cultuurschuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voor- en achternaam;
 • –  (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • –  (Zakelijk) E-mailadres;
 • –  Adres;
 • –  Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de Cultuurschuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs, begunstigers

Persoonsgegevens van deze groep worden door de Cultuurschuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–  Het communiceren van nieuwsbrieven;

–  Het innen van donateursgelden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier als donateur en/of de aanmelding als begunstiger.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Cultuurschuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voor- en achternaam;
 • –  E-mailadres;
 • –  Adres;
 • –  Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de Cultuurschuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is als donateur/begunstiger.

Verwerking van persoonsgegevens vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door de Cultuurschuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–  Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;

–  Communicatie;

–  Aandacht kunnen geven bij lief en leed.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Aanmelding als vrijwilliger.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Cultuurschuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voor- en achternaam;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  Adres;
 • –  Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door de Cultuurschuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men als vrijwilliger staat ingeschreven plus 1 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens filmhuis-nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door de Cultuurschuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Aanmelding voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Cultuurschuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–  Voor- en achternaam;

–  E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de Cultuurschuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men als nieuwsbriefabonnee staat ingeschreven.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers muziekschool

Persoonsgegevens van medewerkers worden door de Cultuurschuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Cultuurschuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voor- en achternaam;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  Geboortedatum;
 • –  Salarisgegevens;
 • –  Kopie ID;
 • –  BSN-nummer;
 • –  Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de Cultuurschuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leerlingen muziekschool

Persoonsgegevens van leerlingen worden door de Cultuurschuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de lesafspraak. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Aanmeldingsformulier muziekschool.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Cultuurschuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voor- en achternaam;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  Adres;
 • –  Geboortedatum;
 • –  Bankgegevens;
 • –  Indien jonger dan 16 jaar ook gegevens ouder/verzorger.

Uw persoonsgegevens worden door de Cultuurschuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een lescontract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De Cultuurschuur deelt uw gegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit voor een uitvoering van taken nodig is.
We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal

We gebruiken geen beeldmateriaal in de media zonder uw schriftelijke toestemming.

Bewaartermijn

De Cultuurschuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-Alle personen die namens de Cultuurschuur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door de Cultuurschuur. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij; hiertoe kunt u een verzoek indienen bij onderstaand contactadres.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Secretariaat Stichting Cultuurschuur
Loggersplein 1
1771 CE Wieringerwerf 0227-820784

mailadres : secretaris@decultuurschuur.nl